Disclaimer

Ter Hoeven Cars & Vans, hierna te noemen Ter Hoeven Auto, verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Tert Hoeven Auto en derden zijn aangeleverd. Ter Hoeven Auto behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ter Hoeven Auto.

Ter Hoeven Auto aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor eventueel door haar daarbij overgebrachte virussen. De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. OPMERKING: Attachments zonder duidelijke afzender worden NIET geopend!!

Beperkte aansprakelijkheid
Ter Hoeven Auto besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ter Hoeven Auto. Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan Ter Hoeven Auto niet aansprakelijk worden gesteld. Ter Hoeven Auto kan er niet voor instaan dat de informatie op haar website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ter Hoeven Auto sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Ter Hoeven Auto. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Ter Hoeven Auto. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ter Hoeven Auto. Zonder schriftelijke toestemming van Ter Hoeven Auto mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Cookieverklaring

Wij kunnen bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) kan worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij kunnen cookies gebruiken om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.